Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Toimeentulotukilaskuri paina tästä

Sosiaali- ja Terveysministeriö

Toimeentulotuki 1.1.2010 lukien

Sisältöteksti Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille

Perusosien määrät

Toimeentulotuesta annetun lain 9 a §:n mukaan toimeentulotuen perusosien määrä on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen. Kansaneläkeindeksin pisteluvuksi vuodelle 2010 on vahvistettu 1502, joka on sama kuin vuonna 2009 sovellettu. Tämän mukaisesti toimeentulotuen perusosien määrät pysyvät vuoden 2010 alusta lukien ennallaan.

Tarkoituksena on estää kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien alentuminen taloudellisen taantuman aikana. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kansaneläkeindeksi lasketaan heinä-, elo ja syyskuun elinkustannusindeksin keskiarvon perusteella. Elinkustannusindeksi on ollut koko alkuvuoden 2009 alemmalla tasolla kuin vuoden 2008 heinä-syyskuun elinkustannusindeksin keskiarvo. Elinkustannusindeksin seuraaminen merkitsisi kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromäärien alenemista.

Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja perusosien euromääriä. Yksin asuvan ja yksinhuoltajan perusosan määrä on 417,45 euroa. Perusosien määrät eri perheenjäsenten osalta on esitetty liitteessä.

Toimeentulotuen perusosat 1.1.2010 (pdf, 28 kB) 

Etuoikeutetun tulon soveltaminen toimeentulotuessa jatkuu

Osa ansiotuloista jätetään edelleen tulona huomioon ottamatta toimeentulotukea myönnettäessä (toimeentulotukilain 11 § 3 momentti). Kotitaloutta kohti huomioon ottamatta jätetään vähintään 20 % ansiotuloista. Etuoikeutetuksi tuloksi voidaan hyväksyä kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Asetettu euromääräinen raja ei siten estä lukemasta etuoikeutetuksi tuloksi yli 20 %:a ansiotuloista. Menettelyä jatketaan vuoden 2010 loppuun. Etuoikeutettu ansiotulo otettiin toimeentulotuessa käyttöön vuonna  2002. Sillä  halutaan edistää asiakkaan mahdollisuuksia  parantaa toimeen­tuloaan vähäisillä  omilla ansioilla ja sen myötä mahdollisuutta sijoittua pysyvämmin työelämään. Asiasta on annettu laki 855/2009.

Ministeriö korostaa että tämän lisäksi vähäiset avustukset ja ansiot tulee edelleenkin jättää kokonaan huomioon ottamatta toimeentulotukea myönnettäessä. Toimeentulotukilain 11 § mukaan tuloina ei huomioida mm. vähäisiksi katsottavia ansiotuloja ja avustuksia sekä tuloja siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja.

Aihetta käsitellään luvussa 6.8.2 STM:n julkaisussa

Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille.(STM:n julkaisuja 2007:11)

Viivytyksetön käsittely

Toimeentulotuen viivytyksetöntä käsittelyä koskeva laki (1202/2007) tuli voimaan 1.1.2008. Toimeentulotukilakiin on kirjattu määräajat toimeentulotukiasioiden käsittelylle (14 a §). Tarkoituksena on, että kaikissa kunnissa toimeentulotukipäätöksen saa ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Päätös on pantava täytäntöön viivytyksettä.

Asiakkaan tulee päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt. Asiakkaan oikeusturvan toteutumisen vuoksi on tärkeää, että asiakkaan tapaamispyyntö tai toimeentulotukihakemus kirjataan aina välittömästi.

Asiaa on käsitelty yksityiskohtaisemmin

STM:n kuntatiedotteessa 20/2007 (18.12.2007) sekä

STM:n kirjeessä lääninhallituksille 7.9.2009 (pdf, 27 kB).

Muuttunut säännös ja sen soveltamisohjeistus eivät vielä sisälly vuonna 2007 julkaistuun STM:n julkaisuun Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille (STM:n julkaisuja 2007:11).

Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010

EU on nimennyt vuoden 2010 eurooppalaiseksi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi, jolla tuetaan jäsenmaissa yhteisön sosiaalisen syrjäytymisen vastaisia toimia. Teemavuoden tavoitteena on tunnustaa köyhien ja syrjäytyneiden oikeus ihmisarvoon ja täyteen yhteiskunnalliseen osallisuuteen sekä yhteisvastuun, osallistumisen ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen.

Suomessa asetettu kansallinen täytäntöönpanoelin toimii STM:n puheenjohdolla. Työryhmä on laatinut kansallisen toimintaohjelman teemavuodelle. Vuoden toimeenpanosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lisätietoja antavat:

ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, puh. (09) 1607 4344  ja
asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, puh (09) 160 73857 sekä teemavuoden osalta

sosiaalineuvos Aune Turpeinen, puh. (09) 1607 4489.

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@stm.fi

Tiedot:http://www.stm.fi/etusivu

©2019 Jätkäsaaren Lyhty ry. - suntuubi.com