Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Jätkäsaaren Lyhty ry:n säännöt
 
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jätkäsaaren Lyhty ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki sekä toiminta-alue Helsingin kaupunki.
 
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on konkreettisesti toimia sekä pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin heikompiosaisten ihmisten sosiaalisten olojen parantamiseksi. Yhdistys on sosiaalinen yhdistys ja poliittisesti sitoutumaton.
 
3 § Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 
1)    harjoittaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja
 
2)    ylläpitää kaikille avointa sosiaalista toimintakeskusta, jossa vapaaehtois-työntekijöiden voimin kerätään ilmaisruokaa ja suoritetaan sen jakelua syrjäytyneille
 
3)    ylläpitää Jätkäsaaren Lyhty -työpaikkaruokalaa ja kahvilaa sekä toimintakeskusta / työpajaa, jossa on aamiais-, lounas- tai tilausruokailua, koulutus- ja tietoisku- sekä teemapäivätilaisuuksia, ohjelmallisia musiikkikulttuuritilaisuuksia yms., karaoke-, harrastus-, virkistys-, opinto-, talkoo-, retkeily- ja avustustoimintaa
 
4)    toimii yhteistyössä muiden sosiaalista toimintaa harjoittavien laitosten ja yhteisöjen kanssa
 
5)    hankkii edellä mainittuun toimintaan tarvittavaa välineistöä ja koulutusta
 
6)    järjestää jäsenistölleen monipuolista kulttuuritoimintaa, opintomatkoja sekä valistustilaisuuksia, joiden avulla tuetaan mielenvirkeyttä, jaksamista ja sosiaalisuutta sekä yhteisöllisyyttä yhdistyksen toiminnan ja päämäärien hyväksi
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä asianmukaisen luvan hankittuaan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa toimintansa tukemiseksi varainkeräystä.
Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.
 
4 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä, oikeustoimikelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä.
 
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisille henkilöille, oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai säätiölle, jotka ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.
 
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
 
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä sellainen jäsen joka toimii yhdistyksen edun, sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti.
 
5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 5 muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä erikseen yhdessä muun hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.
 
7 § Tilit ja niiden tarkistus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
 
8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai ilmoittamalla paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
 
 
 
9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
 
Kullakin varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Varsinaisena jäsenenä toimivan jäsenyhteisön puolesta on kokouksessa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenenä olevan jäsenyhteisön puolesta on kokouksessa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä.
 
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä käsitellään muut kokouskutsuun merkityt asiat.
 
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa sekä käsitellään muut kokouskutsuun merkityt asiat.
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä hallitukselle kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on kolme kuukautta, vähintään 3/4 annettujen äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat säännöissä merkityn yhdistyksen tarkoitus pykälän mukaisen toiminnan edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
 
HELSINKI  05.06.2007
 
JÄTKÄSAAREN LYHTY -yhdytys 
hallitus
©2019 Jätkäsaaren Lyhty ry. - suntuubi.com